Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

                                                

 

Днес, 16.03.2017 г., в Община Хасково се проведе встъпителна пресконференция и работна среща по проект "Пъстро етно" финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г. 

 

С презентацията, изготвена за събитията, може да се запознаете от прикачения документ. 

 

 

 

Върни се в началото на страницата