На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър“ - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-2216-1/20.01.2017г. е издадено Решение №394 от Протокол №18/24.02.2017г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с функционално предназначение „за складова и търговска дейност“. Проектът за план за застрояване ще се изработи като част от комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Сграда за складова и търговска дейност“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.