Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Панка Милинова Топузова – с последен известен административен адрес:       гр. Димитровград, ул.“Христо Смирненски“№2, вх.Б, ет.8, ап.24;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.