Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Донка Петрова Петкова – с последен известен административен адрес:                  гр. Хасково, ул.“Цар Самуил“№2, вх.А, ет.1, ап.2;

- Йорданка Христова Илиева – с последен известен административен адрес:           гр. Хасково, ул.“Хайдут Велко“ № 6А;

- Василка Русева Стефанова – с последен известен административен адрес:           общ. Хасково, с. Гарваново, ул.“Христо Ботев“ № 12;

- Гавраил Атанасов Бойчев – с последен известен административен адрес:           общ. Хасково, с. Гарваново, ул.“Христо Ботев“ № 10;

- Господин Атанасов Гавраилов – с последен известен административен адрес:           гр. Хасково, ул.“Клокотница“ № 20;

- Череша Гавраилов Карачанова – с последен известен административен адрес:           гр. Хасково, ул.“Хан Аспарух“ № 31;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация за поземлени имоти с пл.№77 и пл.№78 по плана на с. Гарваново, община Хасково.

 

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.