Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Д-3728-1/26.01.2017г. е издадена Заповед №245/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.746.574, кв.1109, ж.р.“Каменец“, гр.Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.746.574, гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.