Община Хасково 

Ви кани на:

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект 
„Пъстро Етно“ 

финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

Очакваме Ви

в конферентната зала на 2 етаж, 
гр. Хасково, площад „Общински” № 1
на 16 Март, 2017 г. (четвъртък) от 13:00 часа


За повече информация: 
Теодора Пехливанова, началник отдел „ЕНПП“
тел. 038/ 603 447, e-mail: projects_hv@haskovo.bgДопълнителна информация за проект "ПЪСТРО ЕТНО" 


      Проект "Пъстро етно" се финансира по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г., Приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване”.
Бенефициент по Проекта е Община Хасково, а като партньори са привлечени 10 етнически смесени училища от региона – Начално училище "Г. С. Раковски"; Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“; Основно училище „Н. Й. Вапцаров“; Спортно училище „Стефан Караджа”; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Конуш; Основно училище „Любен Каравелов”, с. Узунджово;  Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Малево; Основно училище ,,Христо Ботев”, с. Динево; Основно училище „Христо Ботев", с. Долно Големанци; Основно училище „Христо Ботев” , с. Войводово, както и 6 утвърдени организации с нестопанска цел -  Фондация „Каузи”; Сдружение Надежда; Фондация „Институт за право и правосъдие“; Спортен клуб "Слънце"; Педагогическо сдружение "Креатив"; Народно читалище "Н. Й. Вапцаров". 
    Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на 802 642,50лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проекта е 24 месеца.
    Планирани са дейности с ученици и техните семейства, които ще ги приобщят към образователния процес и които са свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна и толерантна среда, където ще бъдат създадени отношения на откритост, позитивизъм, интерес към различията и оценяване на разнообразието. Това ще доведе до изграждане на уважение и създаване на атмосфера, в която всички ученици ще се чувстват приети, уважавани и идентифицирани със собствената идентичност и култура.
Проектът  е насочен към изграждането и прилагането на ефективен работещ модел, който ще допринесе за развитието на подкрепяща и позитивна образователна среда, благоприятстваща пълноценната адаптация на учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, посредством:

1. Подпомагане процеса на адаптация към образователната среда на деца в етнически смесени училища чрез допълнителни познавателни и занимателни дейности;
2. Развитие на партньорството в общността по линията образователни институции - местна общност с цел пълноценната адаптацията на учениците от етническите малцинства в училищната среда;
3. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите чрез създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;
4. Подобряване уменията и мотивацията на родителите от малцинствени групи за поддържане на подкрепяща семейна среда, допринасяща за образованието на учениците;
5. Допринасяне за подобряването на социално-психологическия климат в извънучилищната среда с цел интеграция на учениците от етническите малцинства и развитие на между културна образователна среда;
6. Преодоляване на неравенства и гарантиране на ефективно равенство в достъпа до основни социални сфери (образование, заетост и професионална реализация, здравни условия, качествени социални услуги, култура);
7. Преодоляване на негативни стереотипи и предразсъдъци, и утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност.

Върни се в началото на страницата