ЗАПОВЕД № 227 / 22.02.2017 г.  
                                                     

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.100 ал 1 и 2 от Закона за публичните финанси , чл.282 ал.7 от Закона за предучилищното и училищно образование, ПМС № 375 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите в сфера „Образование”, правила за промени в разпределението на средствата между училища и детски заведения и правила за разходване на средствата от компонента «резерв» за  2017г. в община Хасково – Приложение /1,1А,2/ към настоящата заповед. 
В съответствие с утвърдените  формули, да се определи бюджета  на второстепенните разпоредители с бюджет.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на учебни и детски заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети, директор дирекция ФСДБ, директор дирекция ХДОН, началник отдел ОКМДС, експертите в дирекция ФСДБ и отдел ОКМДС, за сведение и изпълнение.


ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ   /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО


 

                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

             Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни

           стандарти  за 2017 г. между детски градини, второстепенни разпоредители

с бюджет прилагащи системата на делегиран бюджет и правила за промени в разпределението на средствата и разходване на компонента „Резерв“ за 2017г. в община Хасково

 

I. Формула за разпределение на средствата, получени  по единни разходни стандарти за ДГ

 

ДЕЙНОСТ  311

 

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за детските градини се определя по следната формула:

 

СФ = 94,62% х ( БД1 х ЕРС1 + БД2 х ЕРС2 + БД3 х ЕРС3 ) + 3.88ДКУПР + 0,50% ДКЛК + 1%ДКР     

Където:

СФ     - средства по формулата

БД1   - брой деца в яслена група към ДГ

ЕРС1 - единен разходен стандарт за яслена  група към ДГ и

БД2   - брой деца от 2г. до 4 г. в ДГ.

ЕРС2 - единен разходен стандарт за деца от 2г. до 4 г. в ДГ.

БД3   - брой деца в подготвителна целодневна група в ДГ.

ЕРС3 - единен разходен стандарт за подготвителна целодневна група в ДГ

ДКУПР  - добавка за условно постоянни разходи

ДКЛК - добавка за логопедичен кабинет

ДКР - резерв за нерегулярни разходи

 

 Компоненти на формулата

 

         1. Брой деца съгласно НЕИСПУО на МОН кам 01.01.2017г.

         2. Единни разходни стандарти, съгласно Решение № 920 на МС от 02.11.2016г. за изменение на Решение № 304 но МС  от 26.04.2016г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017г.

         3. Допълнителен компонент за условно постоянни разходи, с която се компенсират разходите с условно постоянен характер, които не зависят от броя на децата, в размер на 19000 лв. на всяко детска градина  / чл.12 , ал 1 от ПМС № 374 /22.12.20156г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2017г/, което представлява 3,88% от средствата за дейност Детски градини.

         4. Допълнителен компонент за логопедичен кабинет в размер на 0,5% , разпределени на база брой  назначени логопеди към 01.01.2017г.

         6. Допълнителен компонент- Резерв за нерегулярни разходи  - 1 % от средствата за дейност Детски градини.

 

 

II. Правила за разпределяне на средствата по формула през учебната година

 

           1. Утвърдената формула не може да бъде променяна по време на бюджетната година.

           2. Първостепенният разпоредител извършва промяна в бюджетите на детските  градини в съответствие с формулата в следните случаи:

           2.1.В случаите на разлики между разчетения брой деца, въз основа на които са предвидени средства по чл.280, ал 3, т.1 със ЗДБ за 2017г.и данните по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г.

            2.1.1. Когато разчетеният брой деца, предвиден в ЗДБ на Р. България за 2017г. е по-висок от броя на децата по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г, ПРБ заделя разликата като резерв до извършване на промените.

            2.1.2. Когато разчетеният брой  деца, предвиден в ЗДБ на Р. България за 2017 г. е по-нисък от броя на децата по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г, ПРБ разпределя средствата за съответната дейност, като недостига се разпределя пропорционално на средствата по формулата  до извършване на промените.

            2.2. Когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големия брой деца, в някои детски градини при намаление броя на децата в други детски градини се извършват компенсирани промени.  

            2.3. При преместване на деца между детските градини,  финансирани от един и същ първостепенен разпоредител. Директорите уведомяват първостепенния разпоредител и той извършва промени към 30.03.2017г.и 01.05.2017г.

            2.4.При промяна в единните разходни стандарти

            3. Първостепенния разпоредител с бюджет предоставя на второстепенния разпоредител с бюджет средствата по ЕРС, /на основание чл.49 ал.1, от ПМС №374 22..12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 207г./ разпределени по формули в срок от седем работни дни от получаването им от централния бюджет.

            4. При установени нарушения на бюджетната и финансова дисциплина от страна на второстепенен разпоредител с бюджет, кмета на община Хасково има право да спира или ограничава финансирането на съответното звено.

           

III. Правила и ред за  разходване на компонент “Резерв”

 

            1. Средствата от компонента «резерв» остават на разпореждане при първостепенния разпоредител и се разпределят мужду детските градини:

            1.1.При разлика в обезщетенията по чл.222, т.3 от КТ, предвидени в НП “Оптимизация на училищната мрежа“  и заложените такива в ЗУПО и КТД от 19.06.16г. Ако в края на годината средствата по компонента резерв се изчерпат, разликите се поемат от бюджетите на ДГ

            2.  Неразпределените към 15.11.2017г. средства от компонента «Резерв» се предоставят на детските градини, като се разпределят пропорционално на броя деца към 15.09.2017г.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А

 

Формули за разпределение на средствата, местна дейност за 2017 г. между детски заведения, второстепенни разпоредители с бюджет в община Хасково,

прилагащи системата на делегирани бюджети

  

            Средствата  от местна дейност за издръжка на децата в детските заведения в град Хасково се разпределят по следната формула

 

 

            СФ  = БД *МИМ + СФХ

Където

БД – Брой деца съгласно данните от по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г./ до 2 години,2-4 години/

МИ  -   Местна издръжка в размер на 20 лв. на дете.

КМ  -    Календарни  месеци/Дванадесет/

СФХ - Стойност на фактурираната храна


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни

стандарти  за 2017 г. между учебните заведения, второстепенни разпоредители

с бюджет прилагащи системата на делегиран бюджет и правила за промени в разпределението на средствата и разходване на компонента „Резерв“  в община Хасково за 2017г.

 

 

I. Формули по дейности

 

1. ДЕЙНОСТ  318  ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ

       

            СФ = 100% *ЕРС * БУ

           

            Където :

            СФ –  средства по формула

            ЕРС – единен разходен стандарт

            БУ –   брой деца в ПГ,съгласно НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017г.

 

2. ДЕЙНОСТ  624 СПОРТНИ УЧИЛИЩА

 

            СФ = 100% *ЕРС * БУ

           

            Където :

            СФ –  средства по формула

            ЕРС – единен разходен стандарт

            БУ –   брой ученици в СУ,съгласно НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017г.

 

3. ДЕЙНОСТ  332 ОБЩЕЖИТИЕ

 

             СФ = 100% *ЕРС * БУ

            

            Където :

            СФ –  средства по формула

            ЕРС – единен разходен стандарт

            БУ –   брой ученици в общежития,съгласно НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017г.

 

4. ДЕЙНОСТ  322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

 

            СФ = 94,05% *ЕРС*БУ + 4,62%ДКУПР + 0,20%ДКПГЕ + 0,20 %ДКГТ + 0,15%   ДКЕСД + 0,32%ДКГЕ + 0,05%ДКЛК + 0,41%ДКР

 

            Където :

            СФ –  средства по формула

            ЕРС – единен разходен стандарт за общообразователни училища

            БУ –   брой ученици НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017г.

            ДКУПР – допълнителен компонент за условно постоянни разходи

            ДКПГЕ – допълнителен компонент за прогимназиален етап в СУ и ОУ

            ДКГТ - допълнителен компонент за горивна технология/течно гориво

            ДКЕСД - допълнителен компонент за училища без енергоспестяващи дейности

            ДКГЕ – допълнителен компонент за гимназиален етап в профилирани гимназии и СУ

            ДКЛК – допълнителен компонент за логопедичен кабинет

            ДКР –  допълнителен компонент резерв

   

5. ДЕЙНОСТ  326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

 

            СФ = 93,83% *ЕРС*БУ + 3.41%ДКУПР + 0,7%ДКГТ + 1,61% ДКПОМТБЗУ +   0,45%ДКР

            

            Където :

            СФ –  средства по формула

            ЕРС – единен разходен стандарт за общообразователни училища

            БУ –   брой ученици НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017г.

            ДКУПР – допълнителен компонент за условно постоянни разходи

            ДКГТ - допълнителен компонент за горивна технология/течно гориво

            ДКПОМТБЗУ - допълнителен компонент за охрана на МТБ на закрити училища

            ДКР –  допълнителен компонент резерв

 

           Допълващите стандарти за индивидуална , самостоятелна, комбинирана и задочна форма, нормативите за материално- техническа база, за целодневна организация на уч.процес

и стипендии са разпределени на 100  % от стандарта и 100% от съответния норматив, съобразно броя на учениците по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017г.

           Нормативът за подпомагане храненето на децата и учениците от ПГ и от 1-ви до 4-ти клас е разпределен с протокол от 29.12.2016г.

          Допълнителният компонент за условно постоянни  разходи /ДКУПР, с който се компенсират разходите с условно постоянен характер, не зависи от броя на учениците и е в размер на 29000 лв. на всяко училище  /  чл.12 , ал 1 от ПМС № 374/22.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2017г/, което представлява 4,62% от средствата за дейност „Общообразователни училища“ и 4,36% от средствата за дейност Професионални училища и проф.паралелки към СУ.            

Допълнителният компонент за прогимназиален етап в ОУ и СУ е в размер на 0,20% от средствата за дейност Общообразователни училища и се разпределя пропорционално на  броя ученици между 17 училища - ОУ “Хр.Смирненски“, ОУ “Н.Й.Вапцаров“, ОУ “Ив.Рилски“, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, ОУ“Климент Охридски“, ОУ “Шандор Петьофи“, СУ “Васил Левски“, ОУ “Любен Каравелов“, СУ “П.Хилендарски“, ПМГ “Акад. Боян Петканчин“,  ОУ “Хр.Ботев “с.Войводово, ОУ “Хр.Ботев “с.Д.Големанци, ОУ “Хр.Ботев “ с.Динево, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ с.Малево, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ с.Конуш, ОУ “В.Левски“ с.Книжовник, ОУ „Л.Каравелов“ с.Узунджово.

        Допълнителният компонент за горивна технология в дейност Общообразователни училища е в размер на 0,20% от средствата за дейността  и се разпределя пропорционално на броя ученици между училищата отопляващи се с течно гориво – ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров“/отоплителен сезон/ , ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, ОУ“Климент Охридски“, ОУ “Ш.Петьофи“, ОУ “Л.Каравелов“с.Узунджово.

          Допълнителният  компонент за горивна технология в дейност Професионални училища  е в размер на 0,7% от средствата за дейността  и се разпределя пропорционално на броя ученици отопляващи се с течно гориво – ПГ ДС „Цар Иван Асен II“,

      Допълнителният компонент за училища без енергоспестяващи дейности е в размер на 0,15% от средствата за дейност Общообразователни училища и се разпределя пропорционално на броя ученици между училищата – НУ „Раковски“,  ОУ“Хр.Смирненски“, ОУ“Н.Й.Вапцаров“, ОУ“Ив.Рилски“/бр.ученици обучаващи се в ПГМТ/, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, ОУ“Климент Охридски“, ОУ“Любен Каравелов“, ОУ“Ш.Петьофи“/бр.ученици обучаващи се в ПГДС/,СУ“П.Хилендарски“,ОУ “Хр.Ботев“с.Войводово, ОУ“В.Левски“ с.Книжовник, ОУ “Л.Каравелов“с.Узунджово, ОУ“Хр.Ботев“с.Долно Големанци, ОУ“Хр.Ботев“с.Динево, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Малево, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Конуш.

          Допълнителният компонент  за гимназиален етап в профилираните гимназии и СУ  е в размер на 0,32% от средствата за дейността на училища с гимназиален клас на обучение и се разпределя пропорционално на броя ученици в гимназиален клас между 4 училища в  ГПЧЕ “Проф.д-р Асен Златаров“, ПМГ „Акад.Боян Петканчин“, СУ“Св.Паисий Хилендарски“, СУ“Васил Левски“.

            Допълнителният компонент  за поддръжка и охрана на материално техническа база на закрити училища е 1,61% от средствата за дейност Професионални училища и се разпределя пропорционално на броя ученици в ПГ ССТ “Н.Й.Вапцаров“,

Допълнителният компонент за нерегулярни разходи- за дейност Общообразователни училища е определен на 0,41% от средствата по стандарта и 0,47% за дейност Професионал-

ни училища.

 

II. Правила за промени в разпределението на средствата по формули през учебната година между учебните заведения

 

           1.Утвърдената формула не може да бъде променяна по време на бюджетната година.

          2. Първостепенният разпоредител извършва промяна в бюджетите на учебните заведения в съответствие с формулата в следните случаи:

2.1.В случаите на разлики между разчетения брой ученици, въз основа на които са предвидени средства по чл.280, ал 3, т.1 със ЗДБ за 2017г.и данните по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г.

            2.1.1. Когато разчетеният брой ученици, предвиден в ЗДБ на Р. България за 2017г. е по-висок от броя на учениците по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г, ПРБ заделя разликата като резерв до извършване на промените.

            2.1.2. Когато разчетеният брой  ученици, предвиден в ЗДБ на Р. България за 2017 г. е по-нисък от броя на  учениците по НЕИСПУО на МОН  към 01.01.2017 г, ПРБ разпределя средствата за съответната дейност, като недостига се разпределя пропорционално на средствата по формулата  до извършване на промените.

        2.2.Когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големия брой ученици, в учебните заведения, финансирани от ПРБ.

           2.3.При преместване на ученици между училищата,  финансирани от един и същ първостепенен разпоредител. Директорите уведомяват първостепенния разпоредител и той извършва промени към 30.03.2017г.и 01.05.2017г.

2.4.При промяна в единните разходни стандарти

            3. На основание чл.49 ал.1, от ПМС № 374 /22.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2017г.,  първостепенния разпоредител с бюджет предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет, средствата по ЕРС, разпределени по формули в срок до седем работни дни от получаването им от централния бюджет.

        4. При установени нарушения на бюджетната и финансова дисциплина от страна на второстепенен разпоредител с бюджет, кмета на община Хасково има право да спира или огрничава финансирането на съответното училище.

           

III. Правила за разходване на компонент “Резерв”, условия и ред за предоставяне на средствата

 

      1. Средствата от допълнителния компонент резерв се разпределят, когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големия брой ученици, в училищата финансирани от ПРБ. В случай, че средства в резерва са недостатъчни, се разпределят  пропорционално.

    2. Неразпределените средства от резерва към 15.11.2017г и се разпределят между учебните  заведения пропорционално на броя ученици по НЕИСПУО на МОН към 01.10.2017г.

      3. Средствата от допълнителния  компонент резерв остават на разпореждане на първостепенния разпоредител, разпределят се според правилата и не се включват в бюджетите на учебните заведения.


Разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти, съгласно формули за 2017 г. по училища и ДГ  в община Хасково може да изтеглите от прикачения файл: