Община Хасково обяви обществена поръчка за доставка на оборудване на 4 детски градини всяка с по две сгради. Поръчката е за 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: ДГ №15 „Слънце“;

Обособена позиция 2: ДГ №19 "Щурче";

Обособена позиция 3: ДГ №11 „Елхица“;

Обособена позиция 4: ДГ №20 „Весели очички“.

 

Закупуването на мебелите е със собствени средства на общината. В момента децата ползват легла и шкафчета от 1965 година. Най-новите, които ще бъдат сменени са от 1982 година. Мебелите във всички детски градини са от откриването им. До сега са правени малки частични подмени на оборудването с помощта на родителските настоятелства.

Мебелите са за детските градини, където сега текат ремонти по ОП „Региони в растеж“ по проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция /ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“ по ОПРР 2010-2020 година, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Хасково“ .

Изпълнението на строително-монтажни работи на обекти на образователната инфраструктура на територията на гр. Хасково включва: ремонт на сградните водопроводни и канализационни инсталации, подмяна на сградните водопроводни и канализационни отклонения и отводняване на дворовете; ремонт на електроинсталацията на сградите – силова, осветителна, евакуационна, домофонна, звънчева, мълниеотводна и заземителна; Предвижда се да се оборудват нови котелни централи, съобразено с изискванията на действащите правила и нормативи и изпълнение на нови отоплителни и вентилационни инсталации. Оформят се нови площадки за игра и спорт, вертикална планировка и обновяване на дворове. В една от градините се ремонтира плувен басейн. В детските заведения ще се изпълняват мерки за изграждане на достъпна архитектурна среда.

Предмета на поръчката обявена днес обхваща обзавеждане на спални помещения, занимални и кътове за игра. Предвиденото за закупуване обзавеждане ще отговаря на стандартните изисквания за функционалност, хигиена и безопасност, и ще гарантира личното пространство на обитателите и да осигурява атмосфера, комфорт и уют. Ще бъде закупено обзавеждане за спални помещения и занимални, което включва доставка на легла - единични и двуетажни, детски кошари, гардероби, маси за хранене и занималня, модулни секции, столове, дивани, учителски бюра, кукленски кът за игра в занималнята.

Мебелите ще са нови, безопасни, функционални, ергономични и произведени от качествени материали в съответствие с приложимите за съответния вид мебели технически норми и европейски стандарти. Всички изделия трябва да имат гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Максимален срок за изпълнение на договора е 10 месеца.

Максималната стойност на поръчката не може да надвишава: 259 528,50 лв. /двеста петдесет и девет хиляди петстотин двадесет и осем лева и 50 ст. /без вкл. ДДС/, разпределени както следва:

 

- По обособена позиция № 1: ДГ №15 „Слънце“ – 70 763,00 лв.,

- По обособена позиция № 2: ДГ №19 "Щурче" – 56 760,00 лв.

- По обособена позиция № 3: ДГ №11 „Елхица“ – 75 445,00 лв.

- По обособена позиция № 4: ДГ 20 „Весели очички“- 56 560,50 лв.,

 

Подмяната на обзавеждането на детските градини и ясли е част от програмата на кмета на общината Добри Беливанов и неговия екип за обновяването на базата на детски градини ясли и училища. Това са първите детски заведения, където вече започнаха ремонтите и обновяването на оборудването.