Oбщина Хасково в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”, и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „ПРИЕМНА ГРИЖА” ще проведе процедура за набиране и подбор на един социален работник с изнесено работно място в Община Димитровград в състава на Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, подкрепящ утвърдените приемни семейства

 

 

1. РАБОТНИ МЕСТА И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА (ОЕПГ):

 • 1 социален работник (на пълен работен ден) с работно място: град Димитровград; обхват: община Димитровград.

 

2. ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА:

            Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Услугата “приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“ в Етап 2 на проекта в област Хасково ще се осъществява от община Хасково чрез новосформирания Областен ЕПГ. Социалните работници от ОЕПГ с работно място в областния град ще отговарят за всички кандидати и приемни семейства от областния град и общините.

Броят на социалните работници се определя въз основа на утвърдения в Плана стандарт за натовареност – 1 социален работник работи/отговаря за не по-малко от 12 приемни семейства с настанени в тях деца.

Изискванията към квалификацията на персонала включват познаване и прилагане на: международното и национално законодателство в областта на закрилата на детето и на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г., както и познания за детското развитие; законовата и подзаконовата нормативна база свързана с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, в т.ч. Закон за закрила на детето и правилника за прилагането му, Закон за социално подпомагане и правилника за прилагането му, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Етичен кодекс на работещите с деца, Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „ПРИЕМНА ГРИЖА”,  и Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (НУРКПУПСНД) и др.; условията и реда при предприемане на мерки за закрила на детето; социалната работа със семейства в риск и ползва конкретни модели и подходи; разпознаване на рисковите ситуации в работата и прилага адекватни поведенчески модели; познаване правата и задълженията на участниците в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбиране на договорните отношения между работодател и работник; познаване основните проблеми и подходи за комуникация при социална работа с лица и групи.

Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

 

Професионално – личностни качества за длъжността „Социален работник“:

- Умения за общуване и даване на информация;

- Умения за работа с компютър, специализиран софтуер и офис техника;

- Отговорност и самоконтрол;

- Познаване на факторите, влияещи позитивно на върху взаимоотношенията при работа в екип и недопускане на конфликти при общуване;

- Умения за планиране на задачи за постигане на поставените цели, поемане на отговорност за изпълнението и готовност за оказване на помощ или търсене на такава от останалите членове на екипа.

 

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

-   Образователно-квалификационна степен: „средно образование“.

-   Професионална квалификация: хуманитарна    

-   Професионален опитдоказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години, реализирани в системата на АСП и социални услуги за деца и семейства.

- Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда на пълно ненормирано работно време и месечно възнаграждение, формирано на база основно – 600 лв. и допълнително за над 3 г. трудов стаж и професионален опит  - от 0,6% до 1 процент за времето. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

4. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

            Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване по образец;
 • Автобиография  по образец;
 • Мотивационно писмо;
 • Декларация по образец;
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Oбщина Хасково, 6300 град Хасково, пл.„Общински“ 1, стая 309, за проект ”Приеми ме 2015” всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа до 27.03.2017 г. вкл.

 

Подборът протича в три етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 • Провеждане на интервю за изясняване на мотивите за кандидатстване.
 • Практически изпит.

            Прави се предварителна оценка на професионалната квалификация на кандидатите, предварителна съпоставка на фактическата степен на техните знания и умения и изискваните за съответната длъжност.

 

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

6. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Екатерина Ангелова – Счетоводител на проект „Приеми ме 2015“

 

                                                       

 

Изготвил: Милена Трендафилова – Администратор на проект „Приеми ме“

 

Съгласувал: Гергана Иванова – Главен експерт „Човешки ресурси“