З А П О В Е Д
       № Т-24 

гр.Хасково 15.02.2017 год.

 

На основание § 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решения №358/27.01.2017 год.  на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  следните водни  обекти, публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 ( десет ) години, с предмет на дейност - напояване и рибовъдство:

 

1. Имот с идентификатор № 001130, находящ се в землището на с. Родопи; местност “Дарба“; ЕКАТТЕ - 62880; НТП - водоем; площ на имота 13,839 дка.;при начална месечна наемна цена – 35,00 лв.без ДДС.

2. Имот с идентификатор № 025010, находящ се в землището на с. Елена; местност “Кабалъка“; ЕКАТТЕ - 27200; НТП - язовир; площ на имота 2,484 дка.;при начална месечна наемна цена - 6,20 лв.без ДДС.

3. Имот с идентификатор 77195.184.39 / стар имот № 001148 /, находящ се в м.“Казан топра“, землище гр.Хасково, ЕКАТТЕ-77195; НТП- водоем; площ на имота 3,996 дка; начална месечна наемна цена –10,00 лв. без ДДС.

4.  Имот с идентификатор № 000484, находящ се в м.“Зад гробето“, землище с.Динево, ЕКАТТЕ - 21155; НТП - водоем; площ на имота 57,344 дка; начална месечна наемна цена –143,36 лв. без ДДС.

Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

 

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

 

Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на  50% от  годишния наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

 

1. Имот с идентификатор № 001130, находящ се в землището на с. Родопи; местност “Дарба“; ЕКАТТЕ - 62880; НТП - водоем; площ на имота 13,839 дка. Депозит в размер на 210,00 лв. без ДДС.;

2. Имот с идентификатор № 025010, находящ се в землището на с. Елена; местност “Кабалъка“; ЕКАТТЕ - 27200; НТП - язовир; площ на имота 2,484 дка. Депозит в размер на 37,20 лв. без ДДС.;

3. Имот с идентификатор 77195.184.39 / стар имот № 001148 /, находящ се в м.“Казан топра“, землище гр.Хасково, ЕКАТТЕ-77195; НТП- водоем; площ на имота 3,996 дка; Депозит в размер на 60,00 лв. без ДДС.

4.  Имот с идентификатор № 000484, находящ се в м.“Зад гробето“, землище с.Динево, ЕКАТТЕ - 21155; НТП - водоем; площ на имота 57,344 дка. Депозит в размер на 860,16 лв. без ДДС.

I. Определям следните допълнителни условия:

 

1.След подписване на договор за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, в срок до 1 ( един ) месец от сключването на договора за наем.

2.Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и  Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ,бр.97 от 02.11.2004 год.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 09.03.2017 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.03.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината.

 

 

Добри Беливанов

Кмет на Община Хасково