Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Мердан Мустафов Джаферов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Климент “ № 3.

 

че със Заповед № 1776/23.12.2016г. на Кмета на Община Хасково e изменен кадастралният план за имот пл.№119, кв.10, с. Широка поляна, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.