Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Наим Халил Наим – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. „Враца“ № 6;

- „Декор Груп 05“ ЕООД – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Враца“ № 6;

 

че със Заповед № 1722/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.743.437, кв. 1209, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.