Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Атанас Колев Атанасов – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.“Обеля 2“ № 275, ет.16, ап. 88;

- Златка Колева Атанасова – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.“Обеля 2“ № 275, ет.16, ап. 88;

- Янка Атанасова Петева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Хасковска“ № 38А;

- Станислав Недялков Табаков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Червена стена“ № 17, вх. В, ет. 1, ап. 1;

- Стоян Недялков Добрев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Банска“ № 30;

- Ваня Недялкова Добрева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Банска“ № 30;

-  Венелина Недялкова Добрева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Банска“ № 30;

- Хрисимир Атанасов Табаков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Трайчо Китанчев“ № 14, вх. Б, ет. 2, ап. 12;

 

че със Заповед № 1661/08.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 77195.704.124, кв. 1045, ж. р. „Кенана“,  гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.