Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Неджми Яшаров Еминов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Росица“ №11;

- Боряна Петрова Бончева - Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“Съединение“ №32, вх.В, ет.2, ап.6;

- Таня Господинова Радичева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Ятак“ №19А;

- Стефка Георгиева Радичева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Ятак“ №19А;

- Валентин Георгиев Радичев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Веслец“ №33, ет.1, ап.13;

- Кадир Яшар Кадир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Захари Стоянов“ №68;

- Хафизе Мурад Кадир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Пещера“ №32;

- Юмюгюл Яшар Али – с последен известен административен адрес: с. Черна нива, общ. Черноочене, обл. Кърджали;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – плана за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.744.114, кв.1196, ж. р. „Каменец“, гр. Хасково.

За поземлен имот № 77195.744.114, кв. 1196 се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ XVI с конкретно предназначение „за жилищни нужди“. Вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници. Уличните регулационни линии са в съответствие с действащата улична регулация.    

 

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.