ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 

Домашен социален патронаж - Хасково е социална услуга, която се предоставя  в общността, в домашна среда. Финансира се от Общинския бюджет и използва материална база, която е общинска собственост.

Домашен социален патронаж е общественият ангажимент към самотните възрастни хора, лицата с увреждания и тежко болните лица, които не са в състояние самостоятелно да задоволят своите жизнени потребности. Представлява комплекс от дългосрочни социални услуги, предоставяни по домовете.

 

ЦЕЛ

 

Основната цел на Домашен социален патронаж е подпомагане и подкрепа в естествена  семейна среда, разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен и достоен начин на живот.

 

ДЕЙНОСТИ

 

 1. Доставка на храна в дома – предлага се топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално, здравословно хранене на хората от третата възраст;
 2. Поддържане на хигиената в дома на самотно живеещите лица (само жилищните помещения, обитавани от потребителите) – при изрично заявено за това желание от страна на потребителя и след направена преценка за нуждите и възможностите му;
 3. Битови услуги: закупуването на лекарства, хранителни продукти и други стоки от първа необходимост за потребителя; заплащане на такси, данъци, електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице - при изрично заявено за това желание от страна на потребителя и след направена преценка за нуждите и възможностите му;
 4. Съдействие при попълване на молби, декларации и др. документи;
 5. Консултиране за необходимите документи и реда за кандидатстване за помощни средства при инвалидност и/или тежко заболяване;
 6. Консултиране за необходимите документи и реда за явяване на ТЕЛК.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Домашен социален патронаж - Хасково извършва социални услуги на следните категории лица и семейства:

1. Лица с трайно намалена работоспособност над 90% с чужда помощ /определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК/;

2. Лица с трайно намалена работоспособност над 90% без чужда помощ /определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК/;

3. Лица с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК;

4. Лица на пенсионна възраст с минимална пенсия;

5. Лица на пенсионна възраст със социална пенсия;

6. Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;

7. Деца с увреждания, както и с намалена социална адаптация.

8. На деца сираци;

9. Самотни възрастни хора;

10.Други лица на пенсионна възраст;

 

Потребностите от съответната форма на обслужване и вида на услугата се установява чрез извършване на социално оценка и изготвяне на индивидуален план за работа  

Потребители на социалната услуга Домашен социален патронаж - Хасково са лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково.  

Лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково извън административния център, могат да бъдат включвани за ползване на социалната услуга, когато тя се предоставя в съседни населени места и в нея са включени най-малко 20 (двадесет) потребители от населеното място.

Социалната услуга Домашен социален патронаж се предоставя при ограничен капацитет, според техническите възможности

 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

 

Лицата, ползващи услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 1. Заявление за ползване на социални услуги общинска дейност - по образец; 
 2. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние - по образец;
 3. Копие от решение на ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК, ако лицето има такова;
 4. Декларация за семейно и имотно състояние - по образец;
 5. Ветераните от войната, военноинвалидите и военнопострадалите представят ксерокопие от документ, удостоверяващ това;
 6. Копие от документ за самоличност 

 

КОНТАКТИ:

Управител: Росица Генева

Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 2, тел.: 038/585138, 

e-mail:  dsp@haskovo.bg

 

Върни се в началото на страницата