ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 

 

КОИ СМЕ НИЕ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. В центъра функционира среда близка до семейната, при която децата и младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

 

 

НАЩАТА ЦЕЛ

Създаване на устойчиво място за живот на всяко дете в сигурна и устойчива среда, близка до семейната, при която децата и младежите с увреждания получават необходимата им индивидуална грижа за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, и защита в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.

 

 

УСЛУГАТА ГАРАНТИРА:

 • Качество на живот, физическо и емоционално развитие, и социално включване на всяко дете в естествена за него среда;
 • Безопасна и сигурна среда за живот, в която децата да развиват пълноценно своите възможности;
 • Ддостъп до различни видове услуги в общността;
 • Индивидуализирана грижа и подкрепа.

 

Ценностите в ЦНСТДМУ са свързани със зачитане правото на детето на:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот;
 • запознаване и поддържане на личната му история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията му;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 • отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 • отглеждане в семейна среда.


 

ДЕЙНОСТИ

 • Предоставяне на услуги за посрещане, работа по случай и подготовка на децата за напускане на ЦНСТ
 • Осигуряване на грижа за посрещане на основните нужди на децата
 • Осигуряване на индивидуална грижа и психо-емоционална подкрепа
 • Осигуряване на достъп на децата в ЦНСТ до услуги и участие в живота на общността
 • Предоставяне на услуги за реинтеграция, приемна грижа и осиновяване

 

 

КОНТАКТИ:

Управител: Невена Желязкова

Адрес на ЦНСТ 1: гр. Хасково, ул „Единство” №21

тел.: 038/58-71-71

Адрес на ЦНСТ 2: гр. Хасково, ул „Съгласие” №5

тел.: 038/58-78-78

e-mail: cnst_haskovo@abv.bg

 

Върни се в началото на страницата