Обява за обществено обсъждане

 

           Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Въздушна линия 400 кV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, град София.

            Срещата ще се проведе на 09.02.2017 г., от 15.00 часа в Заседателна зала „Хасково“, в сградата на Община Хасково, на адрес: град Хасково 6300, пл. „Общински“ № 1.

            Докладът за ОВОС и приложенията към него, ще са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Хасково, сграда Архитектура, стая № 28 – отдел „Екология“. Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Хасково или на срещата за обществено обсъждане.