ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

 

 

           

КОИ  СМЕ НИЕ

Дневният център предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за задоволяване на ежедневните и здравните потребности на възрастните хора, както и на потребностите от организация  на свободното време, на личните и социални контакти.

 

НАШАТА ЦЕЛ

Основна цел на Дневният център за стари хора е ограничаване на социалната изолация, чрез създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

 

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В основата на цялостната дейност по предоставяне на социалните услуги в Дневния център е личността на възрастния човек.

Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, за преодоляване на психологическата подкрепа от социалната изолация след пенсиониране и условия за взаимопомощ. За постигането на тези цели в дневния център за стари хора се организират мероприятия свързани с:

 • Осигуряване на топла храна;
 • Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми;
 • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико- социални проблеми;
 • Подпомагане извършването на административни услуги;
 • Организиране на съвместни мероприятия с други институции, неправителствени организации /честване на празници, екскурзии, спортни мероприятия, срещи с интересни личности и др.);
 • Здравна профилактика- периодично измерване на пулс и кръвно налягане на потребителите на социалната услуга;
 • Организиране на занимания по интереси - трудотерапия(цветарство, плетиво, бродерия, национална кухня, сладкарство, изобразителни и музикални занимания).

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

 1. Подаване на писмена молба от лицето до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, към която се прилагат:
 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

 1. Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;
 2. Директорът на Дирекцията „Социално подпомагане“ издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивираният доклад - предложение;
 3. Лицето се запознава с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;
 4. Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги;
 5. Изготвя се индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа, в зависимост от потребностите и желанията на потребителя;
 6. Лицата, желаещи да ползват социалната услуга Дневен център за стари хора заплащат месечна такса в размер, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

 

ЕЛАТЕ И НИ ПОПИТАЙТЕ НА МЯСТО!

РАБОТНО ВРЕМЕ:

от понеделник до петък

8,0 – 16,30 часа

 

 

КОНТАКТИ:

Управител: Росица Генева

Адрес: гр. Хасково, ул. „Георги Кирков” №82, вх.Б, ет.1

тел.: 0879 140370

e-mail: dcsh_haskovo@abv.bg

Върни се в началото на страницата