ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “МАРИНА”

 

 

КОИ СМЕ НИЕ

ДЦДМУ “Марина” е специализиран център за работа с деца и младежи с умствени и физически увреждания, предоставящ:

 1. Преодоляване на социалната изолация, чрез различни мероприятия целящи социалното включване на децата и възрастните с увреждания в общността;
 2. Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието;
 3. Оказване на подкрепа на потребителите на услугата и техните семейства;
 4. Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.
 5. Логопедична терапия;
 6. Психологична подкрепа на потребителите на услугата и техните семейства;

 

НАШАТА ЦЕЛ:

Целта на Дневния център е предоставяне на социални услуги, чрез които да се осигури възможност на децата и младежите с увреждания да получат специализирана подкрепа за развитие и социално включване, без да се откъсват от семейната среда. Дейностите с всеки потребител се осъществяват по индивидуален план, съобразен с възможностите и интересите му.

 

ДЕЙНОСТИ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ДЦДМУ „МАРИНА“ :

 •  Корекционно - възпитателна работа, целяща усвояване на практически умения от ежедневието, знания за околния свят, технически умения, трудово възпитание и други;
 • Медицинска рехабилитация  за стимулиране на двигателните умения, пасивно раздвижване и активни упражнения, упражнения с и на уреди;
 • Логопедична ревалидация – определяне на логопедичния статус, последвано от корекция и компенсация на езикови и говорни дефекти;
 • Трудотерапия, насочена към коригиране и компенсиране на недостатъците в емоционално – волевата сфера и развитие на индивидуалния потенциал на всеки потребител, с акцент върху социалното възстановяване и включването им в общността;
 • Психологическо консултиране и диагностика;
 • Музикотерапия и активиране на емоционални процеси, овладяване на психовегетативните нарушения, отпускайки психо-физичното напрежение, развитие способността за естетично преживяване и наслада;
 • Социална рехабилитация -  дейности за социално включване, насочени към формиране и затвърждаване на различни социални умения, премахване на съществуващите в обществото бариери, създаването на условия за социални контакти, дейности за свободното време;
 • Медицинско наблюдение и грижа.

 

 

 

КАК МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ В ДЦДМУ“МАРИНА“:

 • Молба-декларация от лицето/родител или законен представител до директора на дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене;

 

 

ЕЛАТЕ И НИ ПОПИТАЙТЕ НА МЯСТО!

РАБОТНО ВРЕМЕ:

от понеделник до петък

8,00 – 16,30 часа

 

КОНТАКТИ:

Управител: Таня Ганева

Адрес: гр. Хасково, ул „Славянска” №52

тел.: 038/66-41-12; 038/66-43-95

e-mail: dcdwumarina@dir.bg

Върни се в началото на страницата