ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

 

КОИ СМЕ НИЕ

Центъра за обществена подкрепа е доставчик на социални услуги свързани с:

 1. превенция на изоставянето;  
 2. превенция на насилието и отпадане от училище;
 3. деинституционализация и реинтеграция на деца;
 4. обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции;
 5. консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск;
 6. консултиране и подкрепа на деца с поведенчески прояви;
 7. превенция на отклоняващото се поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение;
 8. логопедична терапия.

 

НАШАТА ЦЕЛ:

Основна цел на ЦОП Хасково е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социална среда, като предостави качествени услуги, които да отговарят на потребностите на всяко дете в риск и неговото семейство на територията на Община Хасково.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦОП:

 • логопедична работа;
 • психологическо консултиране;
 • превенция на отпадане от училище;
 • реинтеграция;
 • в подкрепа на осиновяването;
 • в подкрепа на приемната грижа;
 • директна работа с деца настанени в приемни семейства;
 • оценка на родителския капацитет;
 • консултативна помощ;
 • групова работа с деца и възрастни.

 

КАК МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ В ЦОП:

 • Заявление от родител или законен представител на детето;
 • Направление или Заповед от Отдел закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“;
 • Заявка от училище, детска градина, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други институции.

 

ЕЛАТЕ И НИ ПОПИТАЙТЕ НА МЯСТО!

РАБОТНО ВРЕМЕ:

от понеделник до петък

8,30 – 17,00 часа

 

КОНТАКТИ:

Управител:Катя Милушева

Адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2 /МАЛЪК БИЗНЕС ЦЕНТЪР/

тел.:038/602 392

e-mail: cop_haskovo@abv.bg

Върни се в началото на страницата