ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

 

 

КОИ СМЕ НИЕ

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. В центъра функционира среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

 

 

НАЩАТА ЦЕЛ

Създаване на устойчиво място за живот на всяко дете в сигурна и устойчива среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

 

 

ЦЕННОСТИ НА ЦНСТ

Ценностите в ЦНСТ са свързани със зачитане правото на детето на:

 1. пълноценен, самостоятелен и достоен живот;
 2. запознаване и поддържане на личната му история, етническа и културна идентичност;
 3. недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 4. развитие съобразно особеностите и желанията му;
 5. активно участие в обществения живот;
 6. информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат;
 7. достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 8. отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 9. отглеждане в семейна среда.


 

ДЕЙНОСТИ

 • Предоставяне на услуги за посрещане, работа по случай и подготовка на децата за напускане на ЦНСТ
 • Осигуряване на грижа за посрещане на основните нужди на децата
 • Осигуряване на индивидуална грижа и психо-емоционална подкрепа
 • Осигуряване на достъп на децата в ЦНСТ до услуги и участие в живота на общността
 • Предоставяне на услуги за реинтеграция, приемна грижа и осиновяване

 

 

КОНТАКТИ:

Управител – Андреана Бъчварова

Адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” №16

тел.: 038/620291

e-mail: cnstdmbu_haskovo@abv.bg  

Върни се в началото на страницата