ПРОЕКТ „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

 

 

Проектът се изпълнява от Община Хасково, в качеството и на конкретен бенефициент, проекта е финансиран  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

 

Период на изпълнение на проекта: 30.06.2016 г. - 31.08.2018 г.

 

Главна цел: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие, и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проект за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в община Хасково.

 

Специфични цели:

 1. Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата  за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;
 2. Ограничаване предаването на бедността между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
 3. Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Информиране и публичност;

Дейност 3: Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

Дейност 4: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

Дейност 5: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

Дейност 6: Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;

Дейност 7: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

Дейност 8: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;

Дейност 9: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа;

Дейност 10: Управление и функциониране на услугите обединени в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“

 

Целеви групи по проекта: деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.

            Основни целеви групи деца в риск (от 0 до 7 г.) са:

 • Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
 • Деца, чиито родители са безработни;
 • Деца, чиито родители получават социални помощи;
 • Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
 • Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
 • Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
 • Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
 • Деца с увреждания;
 • Деца със здравословни проблеми.

Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:

 • Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
 • Родители, получаващи социални помощи;
 • Безработни родители;
 • Родители на 3 и повече деца;
 • Самотни родители;
 • Бъдещи родители от уязвими групи;
 • Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
 • Родители без или с ниско образование;
 • Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
 • Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане“ на АСП);
 • Родители на деца с увреждания;
 • Родители на деца със здравословни проблеми;
 • Здравно неосигурени родители;
 • Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).
Върни се в началото на страницата