ЗАПОВЕД №265/26.02.2016г.
                                                     
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА ,чл.100 ал 1 и 2 от Закона за публичните финанси , чл.41а от Закона за народната просвета , ПМС № 380 от 29.12.2015г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България
 
УТВЪРЖДАВАМ:

 
Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите в сфера „Образование”, правила за промени в разпределението на средствата между училища и детски заведения и правила за разходване на средствата от компонента «резерв» за  2016г. в община Хасково – Приложение /1,1А,2/ към настоящата заповед .
В съответствие с утвърдените  формули, да се определи бюджета  на второстепенните разпоредители с бюджет.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на учебни и детски заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети, директор дирекция ФСД, директор дирекция ОКМДСЗСД, експертите в дирекция ФСД и ОКМДСЗСД, за сведение и изпълнение.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 

Съгласувал  
Пламен Лечев    /п/
Директор дирекция ПНОВК
 
Светла Табакова  /п/
Началник отдел ОКМДС
 
Изготвил:
Диана Вълева  /п/
Ст.експерт бюджет
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни
стандарти  за 2016 г. между детски заведения, второстепенни разпоредители
с бюджет прилагащи системата на делегиран бюджет в община Хасково
и правила за промени в разпределението на средствата и разходване на компонента „Резерв“ за 2016г.
 
I.Формула за разпределение на средствата, получени  по единни разходни стандарти за ЦДГ и ОДЗ
/Решение № 859 на МС от 03.11.2015г. за изменение и допълнение на Решение № 276 от 2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016г./
ДЕЙНОСТ  311
Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за детските градини се определя по следната формула:
СФ = 92,76% х ( БД1 х ЕРС1 + БД2 х ЕРС2 + БД3 х ЕРС3 ) + 3.84%ДКУПР + 0,30% ДКЛК + 0,60%ДКУ + 2.5%ДКР
където:
СФ - средства по формулата
БД1 - брой деца в яслена група към ОДЗ  
ЕРС1 - единен разходен стандарт за яслена  група към  ОДЗ  
БД2 - брой деца от 3 до 4 г. в ЦДГ и ОДЗ ;
ЕРС2 - единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 г. в ЦДГ и ОДЗ  
БД3 - брой деца в подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ  
ЕРС3 - единен разходен стандарт за подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ
ДКУПР - допълнителен компонент за условнопостоянни разходи
ДКЛК – допълнителен компонент за логопедичен кабинет
ДКУ – допълнителен компонент за услуга
ДКР - резерв за нерегулярни разходи
 
Компоненти на формулата
1.Брой деца съгласно данните от единната информационна система „АДМИН ” към 01.01.2016г.
2.Единни разходни стандарти ,съгласно Решение № 859 на МС от 03.11.2015г. за изменение и допълнение на Решение № 276 от 2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016г./
3. Добавка за условнопостоянни  разходи ,с която се компенсират разходите с условнопостоянен характер, които не зависят от броя на децата, в размер на 17000 лв. на всяко детско заведение  / чл.12 , ал 1 от ПМС № 380 /28.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2016г/  ,  което представлява 3,84% от средствата за дейност 311 ЦДГ и ОДЗ.
4. Добавка за логопедичен кабинет в размер на 0,3% , разпределени на база брой логопеди отразени в Списък –образец 2 за учебната 2015/2016г.
5. Добавка за услуга в размер на 0,6%. Средствата се разпределят по-равно между детските заведения в които е организирана дейността на пералните – ОДЗ 11„Елхица“ и ОДЗ 18 „Осми март“.
6. Резерв за нерегулярни разходи  - 2.5 % от средствата за дейност 311 ЦДГ и ОДЗ
II. Правила за разпределяне на средствата по формула през учебната година
1.Утвърдената формула не може да бъде променяна по време на бюджетната година.
2.Първостепенният разпоредител извършва промяна в бюджетите на детските заведения в съответствие с формулата в следните случаи:
2.1.До 01.04.2016 г.- на база на публикувана информация за броя на децата към
01.01.2016 г. , съгласно информационната система «АДМИН »
2.1.1.Когато разчетеният брой деца , предвидени в ЗДБ на Р България за 2016г. е по-висок от броя на децата и учениците по “ АДМИН ” към 01.01.2016 г., ПРБ заделя разликата като резерв до извършване на промените.
2.1.2.Когато разчетеният брой деца, предвиден в ЗДБ на Р България за 2016г. е по-нисък от броя на  децата по “ АДМИН ” към 01.01.2016г, ПРБ разпределя недостига пропорционално на средствата по формулата  до извършване на промяната.
2.2.При промяна в ЕРС
3.Първостепенния разпоредител с бюджет предоставя на второстепенния разпоредител с бюджет средствата по ЕРС, /на основание чл.46 ал.1, от ПМС №380 от 28.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2016г./ разпределени по формули в срок от седем работни дни от получаването им от централния бюджет.
4.При установени нарушения на бюджетната и финансова дисциплина от страна на второстепенен разпоредител с бюджет, кмета на община Хасково има право да спира или ограничава финансирането на съответното звено.
 
III. Правила и ред за  разходване на компонент “Резерв”
1.Средствата от допълнителния компонента «резерв» остават на разпореждане при първостепенния разпоредител и се разпределят между детските заведения по правилата.
2.През 2016 година средствата от резерва се заделят за изплащане на   обезщетения на персонала по членовете от КТ определени в НП „Оптимизация на персонала“
2.1.Обезщетенията се включват в заявките в размер на 50% от средствата за обезщетения на персонала  и  се изплащат от резерва .
2.2.От НП“Оптимизация на персонала“,модул Оптимизиране на вътрешната структура на училища, детски градини и самостоятелни общежития““,детските градини получават до 50% от средствата за обезщетения на персонала.
2.3. След изчерпването на средствата по Националната програма обезщетенията са за сметка на резерва.
3. Директорът представя в общината докладна записка, придружена  с :
3.1.Копие от заповедта за прекратяване  на трудовото правоотношение;
3.2.Копие на документ, от който да е видно, че обезщетението е начислено и изплатено;
3.3.Заявка по образец в която да е  посочен 50% от размера на дължимите обезщетения;
3.4.Декларация на обстоятелствата за разходи за ДТВ, ДМС, работно облекло за 2016г./по образец от МОН/;
3.5. Удостоверение за легитимност на синдикалната организация  в която членува лицето, ползващо обезщетения по чл.222 ал.3/до влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование/;
3.6. Списък на членовете на СО с актуална дата /до влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование/.
4. Максималната стойност на заявката за всяка детско заведение се определя от  ПРБ в зависимост от размера на разходите за работно и представително   облекло,допълнителни и др. трудови възнаграждения па.чл.8 ал.2 т.3 от Наредбата, както и наградите и други еднократни допълнителни възнаграждения на персонала,съобразени с изискванията на НП“Оптимизация на персонала“.
5. Неразпределените към 15.11.2016г. средства се предоставят на детските заведения пропорционално на броя деца по «АДМИН» към 01.11.2016г.
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А
 
Формули за разпределение на средствата, местна дейност за 2016 г. между детски заведения, второстепенни разпоредители с бюджет в община Хасково, прилагащи системата на делегирани бюджети
   
Средствата  от местна дейност за издръжка на децата в детските заведения в град Хасково се разпределят по следната формула
 
СФ  = БД *МИ*КМ + СФХ
 
Където
БД – Брой деца съгласно данните от единната информационна система „АДМИН    М” към 01.01.2016 г./ до 3 години,3-4 години/
МИ  -   Местна издръжка в размер на 25 лв. на дете./определени с Решение на ОбС 61/01.02.2016г./
КМ  -    Календарни  месеци
СФХ - стойност на фактурираната храна
Разходите за издръжка на дейността на пералните, се дофинансират от общината в размер на 10000 лв. по 5000 лв. за ОДЗ 11„Елхица“ и ОДЗ 18 „Осми март“.
Разходите за аварийни ремонти на пералните съоръжения,сушилни,центрофуги и уреди за гладене се дофинансират от община Хасково след представяне на докладна записка от директорите на ОДЗ 11 „Елхица“ и ОДЗ 18 „Осми март“,подписан протокол за ремонтни дейности от строителната дирекция в общината и одобрени от кмета на общината.
 
Дирекция “Образование, култура, младежки дейности, спорт,здравеопазване,социални дейности ”, телефони: 038/ 603 490; 038/ 603 391, 392, 395
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 
Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни
стандарти  за 2016 г. между учебните заведения, второстепенни разпоредители
с бюджет прилагащи системата на делегиран бюджет и правила за промени в разпределението на средствата и разходване
на компонента „Резерв“ в община Хасково за 2016г.
 
I. Формули по дейности
 
1. ДЕЙНОСТ  318  ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ
        
            СФ = 100% *ЕРС * БУ
 
Където :
СФ –  средства по формула
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ –   брой деца в ПГ,съгласно „АДМИН М” към 01.01.2016г.
 
2. ДЕЙНОСТ  624 СПОРТНИ УЧИЛИЩА
 
            СФ = 100% *ЕРС * БУ
            Където :
            СФ –  средства по формула
            ЕРС – единен разходен стандарт
            БУ –   брой ученици в СУ,съгласно „АДМИН М” към 01.01.2016г.
 
3. ДЕЙНОСТ  332 ОБЩЕЖИТИЕ
 
             СФ = 100% *ЕРС * БУ
             Където :
            СФ –  средства по формула
            ЕРС – единен разходен стандарт
            БУ –   брой ученици в общежития,съгласно „АДМИН М” към 01.01.2016г.
 
4.ДЕЙНОСТ  322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
 
            СФ = 94,05% *ЕРС*БУ + 4,68%ДКУПР + 0,25%ДКПГЕ+ 0,20 %ДКГТ + 0,23% ДКЕСД+0,45%ДКГЕ+0,14%ДКР
            Където :
            СФ –  средства по формула
            
            ЕРС – единен разходен стандарт за общообразователни училища
            БУ –   брой ученици„АДМИН М” към 01.01.2016г.
            ДКУПР – допълнителен компонент за условнопостоянни разходи
            ДКПГЕ – допълнителен компонент за прогимназиален етап в СОУ и ОУ
            ДКГК - допълнителен компонент за горивна технология/течно гориво
            ДКЕСД - допълнителен компонент за училища без енергоспестяващи дейности
            ДКГЕ – допълнителен компонент за гимназиален етап в профилирани гимназии и СОУ
            ДКР –  допълнителен компонент резерв
 
Допълнителните стандарти за индивидуална и самостоятелна форма , за материално техническа база,за целодневна организация на уч.процес са разпределени на 100 % от ЕРС, съобразно броя на децата по АДМИН към 01.01.2016г.
Допълващия стандарт за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи и учениците от I-IV клас е разпределен с протокол .
Допълнителния компонент за условно постоянни  разходи /ДКУПР/ , с която се компенсират разходите с условнопостоянен характер,  не зависи от броя на учениците и е в размер на 27000 лв. на всяко училище  /  чл.12 , ал 1 от ПМС № 380 /29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2016г/  ,което представлява 4,68% от средствата за дейността.             
Допълнителния компонент за прогимназиален етап в ОУ и СОУ  е в размер на 0,25% от средствата за дейността и се разпределя пропорционално на броя ученици между 17 училища - ОУ“Хр.Смирненски“, ОУ“Н.Й.Вапцаров“,ОУ“Ив.Рилски“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, ОУ“КлиментОхридски“,ОУ“Ш.Петьофи“,ОУ“Л.Каравелов“,СОУ“В.Левски“,СОУ“П.Хилендарски“,ПМГ“Акд.Б.Петканчин“,ОУ“Хр.Ботев“с.Войводово,ОУ“Хр.Ботев“с.Д.Големанци,ОУ“Хр.Ботев“с.Динево, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Малево, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Конуш, ОУ“В.Левски“с.Книжовник, ОУ „Л.Каравелов“с.Узунджово.
Допълнителния компонент за горивна технология  е в размер на 0,20% от средствата за дейността и се разпределя пропорционално на броя ученици между 9 броя училищата отопляващи се с течно гориво – ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров“, ОУ“Н.Й.Вапцаров“, ОУ“Ив.Рилски“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, ОУ“Климент Охридски“, ОУ“Ш.Петьофи“,ОУ“Л.Каравелов“, СОУ“В.Левски“,ОУ“Л.Каравелов“с.Узунджово.
Допълнителния компонент за училища без енергоспестяващи дейности  е в размер на 0,23% от средствата за дейността и се разпределя пропорционално на броя ученици между 16 училища – НУ „Раковски“  ,ОУ“Хр.Смирненски“, ОУ“Н.Й.Вапцаров“, ОУ“Ив.Рилски“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ , ОУ“Климент Охридски“, ОУ“Ш.Петьофи“, ОУ“Л.Каравелов“, СОУ“П.Хилендарски“, ОУ“Хр.Ботев“с.Войводово, ОУ „Л.Каравелов“с.Узунджово, ОУ“Хр.Ботев“с.Д.Големанци, ОУ“Хр.Ботев“с.Динево, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Малево, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Конуш, ОУ“В.Левски“с.Книжовник.
Допълнителен компонент  за гимназиален етап в профилираните гимназии и СОУ  е в размер на 0,45% от средствата за дейността на училища с гимназиален клас на обучение и се разпределя пропорционално на броя ученици в гимназиален клас между 4 училища в  ГПЧЕ “Проф.д-р Асен Златаров“, ПМГ „Акад.Боян Петканчин“, СОУ“Св.Паисий Хиендарски“, СОУ“ВасилЛевски“
Допълнителен компонент за нерегулярни разходи- 0,14% от средствата за дейността.
 
II. Правила за промени в разпределението на средствата по формули през учебната година между учебните заведения
 
1.Утвърдената формула не може да бъде променяна по време на бюджетната година.
2. Първостепенният разпоредител извършва промяна в бюджетите на учебните заведения в съответствие с формулата в следните случаи:
2.1.До 01.04.2016 г.- на база на публикувана информация за броя на учениците към 01.01.2016 г. , съгласно информационната система «АДМИН М»
2.1.1. Когато разчетеният брой деца и ученици, предвиден в ЗДБ на Р. България за 2016г. е по-висок от броя на децата и учениците по “ АДМИН М ” към 01.01.2016 г, ПРБ заделя разликата като резерв до извършване на промените.
2.1.2. Когато разчетеният брой деца и ученици, предвиден в ЗДБ на Р. България за 2016 г. е по-нисък от броя на  учениците по “ АДМИН М ” към 01.01.2016 г, ПРБ разпределя
средствата за съответната дейност, като недостига се разпределя пропорционално на средствата по формулата  до извършване на промените.
/чл.30 ал.1,2,3от ПМС 380/29.12.2015г./
2.2.Когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големия брой ученици в някои училища при намаление  броя на учениците в други училища, за които няма осигурено допълнително финансиране до края на годината.
2.3.При промяна в единните разходни стандарти
3. На основание чл.46 ал.1, от ПМС № 380 /29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет  на Р.България за 2016г.,  първостепенния разпоредител с бюджет предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет, средствата по ЕРС, разпределени по формули в срок до седем работни дни от получаването им от централния бюджет.
4. При установени нарушения на бюджетната и финансова дисциплина от страна на второстепенен разпоредител с бюджет, кмета на община Хасково има право да спира или огрничава финансирането на съответното звено.
 
III. Правила за разходване на компонент “Резерв”, условия и ред за предоставяне на средствата
 
1. Средствата от допълнителния компонент Резерв остават на разпореждане на първостепенния разпоредител и се разпределят мужду учебните  заведения към 15.11.2016г. пропорционално на броя ученици по АДМИН към 01.10.2016г.
      
IV. Правила за разпределение на средствата за стипендии
 
1. Средствата за стипендии се разпределят пропорционално на броя ученици сл.информационната система АДМИН М към 01.01.2016г.
2.  Към 01.04.2016г. ПРБ може да извърши промяна на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.


Разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти
съгласно формули за 2016 г. по училища, ЦДГ и ОДЗ в община Хасково може да изтеглите от прикачения файл.