Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Милен Манолов Димов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „ Орфей “ № 38, вх.А, ет.5, ап.51,

 

че със Заповед № 1506/04.11.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за релулация на УПИ № I30, кв.18, с.Стамболийски, гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се изразява в разделяне на УПИ I, кв. 18, с. Стамболийски на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти – УПИ XVI300 и УПИ XVII301. Новата регулационна граница се поставя в съответствие с кадастралната граница между имот пл. № 300 и имот пл. № 301. Предназначението на новообразуваните урегулирани поземлени имоти се запазва – „за жилищни нужди“. Заличава се УПИ I 30, кв. 18,                   с. Стамболийски, община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата