На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадено Решение №327 от Протокол №15/25.11.2016г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план при условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ на кв.645, кв.771, кв.772 и кв.780 по РП на гр.Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

 

Върни се в началото на страницата