На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Т-492-1/05.02.2016г. и вх.№53Т-492-2/15.04.2016г. е издадено Решение №321 от Протокол №15/25.11.2016г. на Общински съвет  Хасково за:

  • даване на предварително съгласие за площадка и промяна предназначението на част от имот №000471, землище на с.Тракиец, общ.Хасково;
  • даване на предварително съгласие за трасе и право на сервитут за изграждане на напорен водопровод под полски път с №109, землище на с,Тракиец, общ.Хасково;
  • одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-план за застрояване на част от имот №000471, землище на с.Тракиец, общ.Хасково;

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата