На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94Г-1587-2/09.11.2016г. е издадена заповед №1656/06.12.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ VIII в кв.1056 по плана на гр.Хасково и изработване на план за застрояване за поземлен имот №77195.704.310 в ж.р.“Кенана“ , гр.Хасково. С плана за регулация и застрояване имотите се определят за ниско жилищно застрояване(  Н до 10м).

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

 

Върни се в началото на страницата