На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94П-1229-4/13.10.2016г. е издадено решение №322/25.11.2016г на Общински съвет-Хасково за разрешаване изработването на ПУП – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.702.514 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота се предвижда свободно ниско жилищно застрояване(  Н до 10м).

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата