На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-15-4#1/27.10.2016г. е издадена Заповед  №1623/28.11.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти №77 и №78 по плана на с.Гарваново, общ.Хасково. С плана за регулация двата имота ще бъдат урегулирани с конкретно предназначение „за жилищни нужди“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата