Актуализация на Програмата за намаляване емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
2015-2020
Хасково