Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 224/28.10.2016 г., на „Плътна ограда“, с.Узунджово, УПИ VІ, кв.38, на  ИВАНКА АНГЕЛОВА ГЬОБЕКЛИЕВА; РОЗАЛИНА ПЕТРОВА ГЬОБЕКЛИЕВА; АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ГЬОБЕКЛИЕВА.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата