На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че е по вх №94Г-10-1/16.09.2016г. е издадена виза за проектиране на обект: „жилищна сграда с гаражи“, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково.

Във връзка с чл.131 от ЗУТ, Вие сте заинтересовано лице като собственик на самостоятелен обект с №77195.735.164.1.2 в УПИ I, кв.536 по плана на гр.Хасково.

Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 Визата може да бъде разгледана в кабинет №33, ет.3, сградата на Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ при община Хасково, на ул. “Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата