Община Хасково на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- РАДКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - с последен известен административен адрес: гр. Варна, ул. „ Владислав Варненчик “ № 1.

 

- че със Заповед № 1385/18.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ II, кв. 127, по плана на гр. Хасково.

- инвестиционен проект за строеж  „ Преустройство и реконструкция на тавански помещения в две жилища ” намиращ се в поземлен имот №77195.740.141, за който е издадено Разрешение за строеж № 202/18.10.2016г. 

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата