На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх.№ 53Т-554-1/14.11.2016г. е издадена Заповед №1581/18.11.2016г на Кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП – изменение на плана за регулация и изготвяне на план за застрояване за поземлен имот №77195.424.104, УПИ I, кв.1 СИЗ, гр.Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ I се разделя на три самостоятелни имота и за всеки от тях се изработва план за ниско( до 10м), свободно застрояване със съответно предназначение:

-УПИ ХI и УПИ ХIII – „за обслужващи, производствени и складови нужди“;

-УПИ ХII – “за газстанция, обслужващи, производствени и складови нужди“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата