Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Йорданка Димова Чакърова – с последен известен административен адрес:     гр. Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 113, вх. А, ет. 5, ап.25,

 

че със Заповед № 1408/20.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – – изменение на плана за застрояване на поземлен имот № 77195.705.387, ж.р. „ Куба“, гр. Хасково.

.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата