На 20.07.2016г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Хасково се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

 

С пълният текст на темите и изготвената презентация, можете да се запознаете от прикачените файлове

Върни се в началото на страницата