На 06.01.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция /ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Стойността на проекта е 20 112 716,49 лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Срока за изпълнение на проекта е 30 месеца.

 

С пълният текст, можете да се запознаете от прикачения файл. 

Върни се в началото на страницата