На 12.05.2016 г. Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема: „Популяризиране на отворени схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и предстоящи процедури по оперативните програми”. Срещата е насочена към представителите на бизнеса и работодатели от област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. На срещата ще бъдат представени процедура „Добри и безопасни условия на труд“ и  предстоящи процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и начина за електронно кандидатстване с проекти чрез ИСУН 2020.
 
Събитието ще се състои в офиса на ОИЦ-Хасково. Начален час на събитието: 11,00 часа. 
 
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Центърът работи по проект „Областен информационен център – Хасково” по договор № BG05SFOP001-4.001-0001-С01.
 


                            

                                                                                                                                                       

 

                                                                                   
 

 

                                                                          

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата