На 17.07.2015г. Община Хасково проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения“ по договор М13-22-161/ 11.08.2014 год.,  финансиран по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна администрация“. Проектът е на стойност 121 971,18 лева.

Екипът по проекта отчете извършените дейности и техните резултати.  Целевата група по проекта е администрацията на Община Хасково. Целите  на проекта за повишаване мотивацията и капацитета на служителите в Община Хасково чрез обучения, както и за повишаване на квалификацията на служителите са успешно постигнати чрез реализираните и приключили с издаден сертификат обучения.

По Дейност 2 „Индивидуални обучения в Института по публична администрация“, се проведоха 11 обучения на служители от всички дирекции на  администрацията на Община Хасково. Обученията, определени вследствие на детайлно проучване на индивидуалните нужди от обучения, приключиха успешно с издаване на сертификати на всички 48 участника. Постигнато е 76%  изпълнение на заложените индикатори, за което Управляващия орган счита реализирането на Дейност 2 за успешно.

Дейност 3 „Външни специализирани обучения“, се изпълни от ДЗЗД „Аболеон Алфа“, след проведена открита процедура по ЗОП. В изпълнение на договора  и  заложените по проекта индикатори, се проведоха следните изнесени обучения:
• „Обучение за лична ефективност“ с успешно преминали обучението и получили сертификат 40 служители от администрацията.
• „Бизнес комуникация и умение за работа в екип“ с успешно преминали обучението и получили сертификат 39 служители.
• „Повишаване компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на общински административни услуги“ с успешно преминали обучението и получили сертификат 45 служители от администрацията на Община Хасково
• „Актуални моменти в практическото прилагане на закона за устройство на територията“ с успешно преминали обучението и получили сертификат 5 служителя от администрацията.
Заложените за Дейност 3, индикатори за брой проведени обучения, брой обучени и успешно завършили обученията служители са изпълнени на 100%.

Дейност 4 „ Информация и публичност по проекта” се изпълни от „БЛУ АРТ“ ЕООД , след процедура за избор на изпълнител чрез публична покана . Изпълнителят осъществи всички дейности заложени по проекта и договора. 

С успешно реализирания проект - обучени 177 служителя, се постигнаха очакваните резултати за трайно положително въздействие върху целевата група, както и е повишена мотивация на служителите за по-ефективно изпълнение, чрез подобряване работата в екип и вътрешната комуникация. Изпълнението на проекта позволи на служителите от администрацията на Община Хасково да повишат професионалните си умения, квалификацията  и резултатността при изпълнение на служебните задължения.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Oбщина Хасково чрез инвестиции в обучения“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Върни се в началото на страницата