В рамките на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., бе организиран обществен он-лайн форум за обсъждане на идейните проекти, включени в обхвата на проекта – 6 детски градини, 3 училища и подхода към монумент “Света Богородица”. Обектите са включени в Зоната на публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Хасково.
Форумът е активен от 4 декември 2014 година. Той представя идейните решения за реконструкция на съществуващите сгради и пространства. За всеки един от обектите е изготвен пълен инвестиционен проект с части: Архитектурна, Конструктивна, Електротехническа, Водоснабдяване и канализация, Отопление и вентилация, Машинно - технологична, Геодезична, Паркоустройство, План за управление на строителните отпадъци, План за пожарна безопасност, Проект за  Енергийна Ефективност, План за безопасност и здраве.
Посетителите на форума могат да се запознаят с проектното решение за отделните обекти, мерките за енергоспестяване и за осигуряване достъпност на средата, както и с техническите показатели. Предвидена е възможност за оценка на така предложените проекти.

Посетете Форума.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Върни се в началото на страницата