В рамките на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., Община Хасково проведе Кръгла маса и Пресконференция.
По време на състоялите се на 21 и 24 ноември 2014г. прояви, в присъствието на директори на училища и детски заведения, представители на Община Хасково, Камарата на строителите, Камарата на архитектите и журналисти, бяха представени и обсъдени идейните проекти за най-добро обемно/пространствено решение за обектите, включени в проекта:
• ОДЗ №15 „Слънце“
• ЦДГ №19 „Щурче“
• ОДЗ №11 „Елхица“
• ЦДГ №9 „Усмивка“
• ОДЗ №10 „Радост“
• ОДЗ №20 „Весели очички“
• ОУ„Шандор Петьофи“
• ОУ„Христо Смирненски“
• Училищен к-с „Иван Рилски“
• Подход към монумент „Св. Богородица“
Обектите са включени в Зоната на публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Хасково.
Проектантите от “Витраж” ООД и “Обединение за устойчиво развитие” представиха своите идейни решения за реконструкция на съществуващите сгради и пространства, съобразно съвременните изисквания и на база извършеното цялостно обследване на съответните обекти. Като приоритет в работата си те посочиха санирането и привеждането на сградите в съответствие с текущите нормативни уредби за здравословна и достъпна среда, осигуряването на по-голямо пространство за игра, учебни и спортни занимания на децата и учениците, както и новото оформление на дворните пространства.
Новоразработените инвестиционни проекти ще подпомогнат Община Хасково в процеса на кандидатстване за финансиране по Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 – 2020 година.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Върни се в началото на страницата