Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково,
чрез инвестиции в човешки ресурс”
Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.
 

На 15 април /Вторник/ 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково от 11:00 часа, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на администрацията в община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс”, финансиран с Договор № А12-22-128/18.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Върни се в началото на страницата