Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Провеждане на Работна среща №18 на екипа
по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”
 
На 21 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата беше обсъден представения доклад №3 от Изпълнителя по договор с предмет „Изработване на функционален анализ, актуализация на нормативната уредба и подобряване на организацията на работните процеси в Община Хасково”, съдържащ разработени методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции и наръчници за конкретни функции или за управление и развитие на организацията и други, в зависимост от препоръките от функционалния анализ. По доклада не бяха направени възражения от директорите на дирекции и следва да се организира подписването на окончателен приемо-предавателен протокол от всички членове на назначената за тази цел Комисия от Кмета на Община Хасково. Обсъди се решението да се изготви Заповед на Кмета на Община Хасково, с която да бъдат внедрени разработените от „Дейта Солюшънс“ ООД промени във вътрешни правила и др. актове на Община Хасково, като непосредствено след изготвяне на заповедта, следва да се изпрати писмено уведомление до „Айсиджен Корпорейшън” ООД.
  
   

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата