Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

П О К А Н А
за участие в публично обсъждане със заинтересованите страни
по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”
 
Община Хасково кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 30.01.2014г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Хасково, пл.„Общински” № 1, на информационна среща по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”, Договор №12-11-60/08.11.2012г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На срещата ще бъдат обсъдени конкретните препоръки от функционалния анализ и преглед на изпълнените такива до момента. На обсъждане на бъдат поставени и промените във вътрешните правила, които ще подобрят административното обслужване на гражданите и бизнеса.  
 
    

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата