Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“

На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община Хасково – г-н Минко Ангелов, представител на изпълнителя на функционалния анализ – „Дейта солюшънс“ г-н Красимир Славков и представители на медиите. 

Проектът “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” се финансира по ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Периодът му на изпълнение беше 15 месеца.

На пресконференцията бяха представени пред присъстващите общите и специфичните цели на проекта от екипа за управление.  Основната му цел беше подобряване на ефективността на държавната администрация чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури. Специфичните цели:  1. Оптимизиране на структурата на общинската администрация за постигане на по-голяма ефективност и ефикасност. 2. Подобряване организацията на работа и повишаване на отчетността на местната администрация. 3. Прецизиране на функции и премахване на дублиращи се функции. 

 
Реализирането на проекта включваше 9 дейности, които са свързани с 1)организацията и управлението на проекта; 2) Изготвяне на функционален анализ на Община Хасково в 4 етапа; 3) Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи на Община Хасково; 4) Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в администрацията на община Хасково; 5)Мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките от функционалния анализ; 6) Организирането на публични обсъждания и кръгли маси;7) Работни срещи и работни групи; 8) Одит;9) Дейности по информация и публичност.

Г-н Красимир Славков направи обстоен анализ на всички стъпки от извършения Функционален анализ и отговори на всички въпроси на журналистите свързани със заключенията направени при изготвянето му.

В рамките на проекта са изготвени мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в община Хасково. 

Координатор „Събития“ по проекта г-жа Богдана Петкова-Василева  направи кратък анализ на дейностите по осъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките от функционалния анализ, проведен в Община Хасково.

 

   

  

 
 
  
 
 
 
  
   

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата