Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Провеждане на Работна среща №17 на екипа
по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”
 
На 19 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата беше обсъден представения доклад №2 от Изпълнителя по договор с предмет „Изработване на функционален анализ, актуализация на нормативната уредба и подобряване на организацията на работните процеси в Община Хасково”, съдържащ предложения за релевантните нормативни и стратегически документи на Община Хасково, които подлежат на изменение или внедряване, с оглед направените препоръки от изготвения функционален анализ. В срока, в който следваше да се правят възражения не бяха представени такива, поради което доклада се прие без възражения.  Следва да се организира подписването на окончателен приемо-предавателен протокол от всички членове на назначената за тази цел Комисия от Кмета на Община Хасково.
 
   

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата