Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  Проведена среща между Директори на дирекции и 

„Дейта солюшънс”
 
На 23 октомври 2013г. в сградата на Община Хасково се проведе среща между представителите на „Дейта солюшънс” и Директорите на Дирекции за обсъждане на проектодоклада  на функционалния  анализ на Община Хасково. Директорите направиха своите забележки относно представения проектодоклад. Бяха обсъдени и разяснени неточностите на направените констатации. Представителите на „Дейта солюшънс” обясниха от кои документи какви констатации са направени, както и след разяснение на проблемите от страна на директорите поеха ангажимент да направят нужните корекции.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата