Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  

Провеждане на Работна среща №14 на екипа

по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”

 

На 13 септември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе четиринадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата беше разгледано предложение на „Медия спот” ЕООД за публикуване на втора публикация в медиите. Екипът обсъди предложението и реши всеки месец до края на проекта да има по едно рекламно каре в медиите, за да се постигне целта за информиране на обществеността за хода по изпълнението на проекта. 

   

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата