Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  

Провеждане на Работна среща №13 на екипа

по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”

 

На 03 септември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе тринадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата бяха разгледани предложените от „Медиа спот” ЕООД варианти за сценарии за пресконференцията, сценария за предстоящото заснемане на филм и програмата за предстоящата пресконференция. Екипът направи корекция на текста за медиите и сценария за пресконференцията. Уточнени бяха задълженията на всеки членна екипа, свързани с пресконференцията, както и със заснемането на видеофилма.

 

    

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата