Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  

Провеждане на Работна среща №12 на екипа

по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”

 

На 26 август 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе дванадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата екипът по проекта разгледа и одобри предложените от „Медия спот” ЕООД, банер за интернет реклама, вариант за покана за гости, искане за предоставяе на списък с гости за предстоящата пресконференция, както и предпочитанията за присъствието на медии.  На срещата също така беше решено да се проведе тристранна среща с „Медиа спот” и „Дейта Солюшънс” на 30.08.2013г.

 

 

    

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата